Mouth Music Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

Air Fail A Lail O Lyrics

Add song information...
Edit
For Example...
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You For Your Submission
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail
Fail i fail o/, horo/, air fail a lail e/
A bhuachaille bhain mas aill leat labhairt air thus
Gura leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu le muirn
Gur truagh ma a ta nach do tharladh mis' agus thu
Ann an eilein gun traigh gun ramh gun choite gun stiuir
Ma the/id thu air sail, a ghraidh, biodh gini ad' phoc
Is ol mo dheoch-slaint gach ait' an shidh thu mon bhord
Le d' chridhe geal, eudrom, e/ibhneach, aighearach, og
Gur toil liom am beul o'm binn a thigeadh an ceol
Gur toil liom an deud 's am beul nach labhradh le sgraing
Bhith sinte ri m' thaobh, a ghaoil, nan digeadh tu ann
Mur bhiodh luchd nam breug bha meudail 's mise gun taing
le ordugh na cle/ir le che/ile 'n ceangal gu teann
Nan robh mis' is thu am beinn no'm manadh no'n sliabh
No air an traigh bhain an it' nach robh duine riamh
Seachd oidhche, seachd la, gun tamh gun chadal gun bhiadh
Ach thus' a bhith 'ghraidh 's do lamh gheal tharam gu fial

print correct
Featured Video video

Jack Johnson, Phoenix, Thirty Seconds…

Featured Video

Listen to Mouth Music Radio on Last.fm, Radio.com or Jango

Poll

Vote Now
Next Poll