De Kast Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

Ik Ha Dy Leaf (+dutch Translation) Lyrics

(No other information is available for this lyric - would you like to add something today?)
show more
Edit | show less
Help
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

Ik wit net asto sitst te wachtsjen
Op in freunlik wurd fan my
As ik dy oprop yn myn gedachten
Dan wurd ik sa bliid fan dy
Ik fiel it as ik dy foarby rin
As ik dy sjoch, dyn stimme hear
It sit yn hnderttzend flinters
Dy't swiet sweve troch myn lea
Ik ha dy leaf, myn hiele libben
't Is folle mear as hlden fan
't Is krekt of asto yn myn bloed sitst
En ik kin der neat tsjin dwaen
Dyn moaie eagen lykje marren
Ik kin d'r sa yn nder gean
It is in bjusterbaarlik barren
Ik krij it ek fan 't Hearrenfean
Chorus:
Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Hwat moat ik snder dy
't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes
En al makket s dat soms hwat bang
Ik ha dy leaf...wol alve stden lang
Ik fiel it moarns asto wer opstiest
Ik sjoch it yn in simmerske bui
Ik wurd al weak asto ris fuortgiest
Yn myn allermoaiste trui
It is myn hn dytst samar fstpakst
As wy kuierje lns de feart
It komt ek, en dat is no it frjemde
Troch soms hast hielendal neat
Chorus:
.....fjirtjin blommencorsos lang
Ik pruw it as ik dy in tt jou
Of asto lakest t alle macht
Ik sjoch it as d'r wer in stjr falt
Nei it wyld frijen yn 'e nacht
It is dy tinteling, dat bryske
En derom bist to fan my
As ik dy rinnen sjoch dan tink ik:
"God, dr giet in ingeltsje foarby"
Chorus:
...twintig sktsjes lang
Ik sjoch twa lde minsken
Hn yn hn by de PC
't Is ien fan myn grutste winsken
Ik ha dy leaf, ek nei de AOW
Chorus:
...Hnderttsien keatsfjilden lang
I
k ha dy leaf
Ik ha dy leaf...myn hiele libben lang..
--------------------------
Dutch translation:
Ik weet of je zit te wachten
Op een vriendelijk woord van mij
Als ik je oproep in mijn gedachten
Dan word ik zo blij van jou
Ik voel het als ik jou voorbij loop
Als ik je zie, je stem hoor
Het zit in honderdduizend vlinders
Die zoet zweven door mijn buik
Ik heb je lief, mijn hele leven
Het is veel meer dan houden van
Het is net alsof je in mijn bloed zit
En ik kan er niets aan doen
Jouw mooie ogen lijken meren
Ik kan er zo in ondergaan
Het is een wonderbaarlijk gebeuren
Ik krijg het ook van Heerenveen
Refrein:
Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief
Wat moet ik zonder jou
Het zijn maar vier kleine woordjes
En al maakt ons dat soms wat bang
Ik heb je lief.....wel elf steden lang
Ik voel het 's morgens als je weer opstaat
Ik voel het in een zomerse bui
Ik word al week als je eens weggaat
In mijn allermooiste trui
Het is mijn hand die je zomaar vastpakt
Als we wandelen langs de vaart
Het komt soms, en dat is nou het vreemde
Door soms haast helemaal niets
Refrein:
........ veertien bloemencorso's lang
Ik proef het als ik je een zoen geef
Of als je lacht uit alle macht
Ik voel het als er weer een ster valt
Na het wild vrijen in de nacht
Het is die tinteling, dat briesje
En daarom ben je van mij
Als ik jou lopen zie dan denk ik:
"God, daar gaat een engeltje voorbij"
Refrein:
...... twintig sktsjes lang
Ik zie twee oude mensen
Hand in hand bij de PC
Het is een van mijn grootste wensen
Ik heb je lief, ook na de AOW
Refrein:
...... honderdtien kaatsvelden lang
Ik heb je lief
Ik heb je lief.....mijn hele leven lang

print correct

Poll

Vote Now
Next Poll