Banana Song Lyrics

by Unknown

Form banana form form banana then you
Peel Banana Peel peel banana
Then you chop banana chop chop banana then you
mash banana mash mash banana x8
party time x3