Battlestar Galactica Lyrics

by Soundtrack

OM bhur bhuvah svahah (also echoes)
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat