Live in Me Lyrics

by Nine Inch Nails

(instrumental, no lyrics)