Prabhati (based on Raga Gunkali) Lyrics

by Ravi Shankar