Push Push (Bonus) Lyrics

by The Doors

Push, push, push
Push, push, push...

Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push

Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push

Push, push, push
Push, push, push
Push, push, push

Push, push, push

Push, push, push
Push, push, push

Push, push, push