Scoff Lyrics

by Nirvana

In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it

Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my, gimmie back my
Gimme back

Heal a million, kill a million
Peel a million, feel a million
Heal a million, kill a million

In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it

Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my, gimmie back my
Gimme back

Heal a million, kill a million
Peel a million, feel a million
Heal a million, kill a million

In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it

Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol
Gimmie back my, gimmie back my
Gimme back

Heal a million, kill a million
Peel a million, feel a million
Heal a million, kill a million